APSOLUT! LOGO TRANSPARENT
Slovník pojmů

Nejčastější výrazy a pojmy v plánování výroby

Nejčastější výrazy a pojmy, se kterými se můžete setkat při používání produktu APSOLUT! K českému výrazu uvádíme jeho ekvivalent v angličtině a základní vysvětlení uvedeného pojmu. Tabulka je pravidelně aktualizovaná.

Poslední aktualizace proběhla: 24. 11. 2021

ID Term CS Term EN Popis
1
Zakázky
Sales Orders
Zakázky na položky požadované zákazníky.
2
Výrobní požadavky
Demands
Požadavky na položky spadající pod jednotlivé zakázky.
3
Seznamy výrobních požadavků
Demand Lists
Slouží k filtrování výrobních požadavků v časovém plánu zakázek.
4
Zásobníky
Buffers
Slouží k jednoznačné identifikaci umístění položky v rámci lokace.
5
Časový plán zakázek
Demand Timeline
Zobrazení záznamů pl. příkazů (dle zakázek) formou kalendáře.
6
Časový plán zdrojů
Resource Timeline
Zobrazení záznamů pl. vytížení zdrojů formou kalendáře.
7
Pl. vytížení zdrojů
Planned Loads
Slouží k evidenci spotřeby kapacit zdrojů plánovanými příkazy.
8
Pl. materiálové toky
Planned Flows
Slouží k evidenci spotřeby nebo produkce položek plánovanými příkazy.
9
Pl. příkazy
Planned Orders
Obsahuje přehled všech naplánovaných příkazů. Tyto příkazy se dále dělí na Výrobní příkazy, Objednávky, Dodací listy a Distribuční příkazy.
10
Výrobní příkazy
Manufacturing Orders
Výrobní příkazy generovány plánovacím algoritmem na základě operací.
11
Objednávky
Purchase Orders
Objednávky generovány plánovacím algoritmem na základě pravidel dodávky položek.
12
Dodací listy
Delivery Orders
Dodací listy generovány plánovacím algoritmem na základě pravidel distribuce. Dodací listy slouží k přesunu položky na cílovou lokaci výrobního požadavku.
13
Distribuční příkazy
Distribution Orders
Distribuční příkazy generovány plánovacím algoritmem na základě pravidel distribuce. Distribuční příkazy slouží k přesunu položky z jedné lokace na jinou.
14
Pl. příkazy (dle zakázek)
Planned Orders (by Demands)
Pomocí pl. příkazů (dle zakázek) jsou výrobním požadavkům přiřazeny operace/ pravidla dodávky položek/ pravidla distribucí naplánované tak, aby byly tyto požadavky splněny. Slouží tedy k propojení výrobních požadavků a plánovaných příkazů.
15
Simulace
Simulations
Slouží k simulování plánování při změně vstupních parametrů. V rámci simulace lze testovat jak bude vypadat plán pro různá vstupní data a díky tomu nalézt optimální řešení, aniž by byl ovlivněn skutečný plán.
16
Požadavky na plánování
Scheduling Requests
Obsahují přehled všech požadavků na přepočet plánu vytvořených buďto automaticky systémem, anebo uživatelem.
17
Komplikace plánování
Planning Issues
Obsahuje přehled všech problémů a omezení nastalých během plánování.
18
Problémy
Problems
Obsahují obecné informace o komplikacích nastalých při plánování.
19
Omezení
Constraints
Poskytují informace o důvodu nenaplánování nebo zpoždění výrobních požadavků.
20
Kategorie zásobníků
Buffer Categories
Slouží k roztřízení zásobníků do kategorií.
21
Kategorie výrobních požadavků
Demand Categories
Slouží k roztřízení výrobních požadavků do kategorií.
22
Položky
Items
Představují konečný produkt, meziprodukt nebo surovinu.
23
Operace
Operations
Představují nějakou činnost, která spotřebovává nebo produkuje položky. Vyžaduje čas a kapacity zdrojů.
24
Pravidla dodávky položek
Item Supply Rules
Slouží k definování pravidel dle kterých se generují objednávky na položky.
25
Pravidla distribucí
Distribution Rules
Slouží k definování pravidel pro přesun položek v rámci lokací. Na základě pravidel distribucí se při plánování vytvářejí distribuční příkazy a dodací listy.
26
Materiálové toky
Flows
Využívány k popisu spotřeby nebo produkce položek operacemi.
27
Vytížení zdrojů
Loads
Využívají se k popisu spotřeby kapacit zdrojů operacemi.
28
Lokace
Locations
Představují místo umístění zdrojů, zásobníků a operací. Může se jednat například o sklad, továrnu, obchod apod. Mají svůj kalendář dostupnosti, vymezující pracovní dobu zdrojů, zásobníků a operací na této lokaci.
29
Pracovní záznamy
Worklogs
Evidují odpracovaný čas zdrojů nad plánovanými příkazy.
30
Kategorie položek
Item Categories
Slouží k roztřízení položek do kategorií.
31
Kategorie lokací
Location Categories
Slouží k roztřízení lokací do kategorií.
32
Kategorie operací
Operation Categories
Slouží k roztřízení operací do kategorií.
33
Zdroje
Resources
Představují stroje, skupiny strojů, pracovníky nebo skupiny pracovníků. Kapacity zdrojů jsou využívány při operacích/ pravidlech dodávky položek / pravidlech distribucí.
34
Dovednosti
Skills
Představují určité vlastnosti, které lze přiřadit zdrojům. U operací lze tímto specifikovat jaké dovednosti jsou potřeba k jejich vykonání.
35
Dovednosti zdrojů
Resource Skills
Slouží k přiřazení dovedností konkrétním zdrojům.
36
Konfigurační matice
Setup Matrices
Obsahují seznam pravidel, která vymezují náklady a dobu trvání mezi jednotlivými konfiguracemi.
37
Konfigurační pravidla
Setup Rules
Vymezují náklady a dobu trvání mezi jednotlivými konfiguracemi v rámci konfigurační matice.
38
Kalendáře
Calendars
Reprezentují číselné hodnoty měnící se v čase. Některé evidence využívají kalendáře k definování svých vlastností závislých na čase - dostupnost, maximum, efektivita.
39
Pravidla kalendáře
Calendar Buckets
Pravidla jsou přidělena kalendářům. Definují časové období, během něhož nabývá kalendář určené hodnoty, v případě platnosti pravidla.
40
Kategorie zdrojů
Resource Categories
Slouží k roztřízení zdrojů do kategorií. Využívány při filtrování v časovém plánu zdrojů.
41
Přepočítat plán
Recalculate Plan
Spustí přepočítání plánu APS a exportu výsledků zpět do databáze. Volba automaticky vytvoří požadavek na plánování dle přednastavené šablony. Volba manuálně vyvolá dialogové okno umožňující nastavit konkrétní parametry.
42
Vybrat simulaci
Choose Simulation
Vyvolá dialogové okno pro výběr simulace. Aktuálně vybraná simulace je pak uvedena na stavovém řádku.
43
Otevřít operaci
Open Operation
Otevře související operaci.
44
Otevřít výkres
Open Drawing
Otevře výkres položky ve webovém prohlížeči.
45
Otevřít zakázky
Open Sales Orders
Otevře všechny související zakázky.
46
Zobrazit předcházející příkazy
Show Upstream
Zobrazí všechny naplánované příkazy předcházející v rámci výrobního procesu vybraný záznam.
47
Následující příkaz
Go To Next Planned Order
Přejde na záznam nadcházející v rámci výrobního procesu tento záznam.
48
Předchozí příkaz
Go To Previous Planned Order
Přejde na záznam předcházející v rámci výrobního procesu tento záznam.
49
Zobrazit všechny příkazy
Select All Orders
Zobrazí v časovém plánu všechny záznamy.
50
Zobrazit pouze nedokončené příkazy
Select Incompleted Orders Only
Zobrazí v časovém plánu pouze záznamy, jejichž plánovaný příkaz není ve stavu Dokončeno.
51
Otevřít zdroj
Open Resource
Otevře zdroj, na který je naplánován příkaz tento zdroj využívající.
52
Přesunout do dílenského plánování
Move To Shop Floor Control
Dojde k posunu termínů plánovaných příkazů (a záznamů souvisejících). Začátek data pl. příkazu se posune na co nejdřívější možné datum, tak, aby nedocházelo ke konfliktům v pořadí pl. příkazů. Dále dojde ke změně statusu pl. příkazu na Potvrzeno. Při následujícím plánování tak nedojde k jejich přeplánování.
53
Odebrat z dílenského plánování
Remove From Shop Floor Control
Změní status pl. příkazu na Navrhnuto. Při následujícím plánování tak může dojít k přeplánování tohoto příkazu.
54
Změnit zdroj
Change Resource
Změní zdroj tohoto pl. vytížení. Změna zdroje se projeví také u vytížení zdroje odpovídající operace. Bude-li tedy při příštím plánování tato operace naplánovaná, využije tento nový zdroj.
55
Rozdělit pl. příkaz
Split Planned Order
Rozdělí plánovaný příkaz (a záznamy související) do dvou příkazů na základě zadaného množství položky.
56
Otevřít výkres požadavku
Open Demand Drawing
Otevře výkres položky, která je požadována výrobním požadavkem souvisejícím s tímto záznamem.
57
Přejít do časového plánu
Go To Timeline
Zobrazí vybraný záznam v časovém plánu.
58
Zkopírovat do nové simulace
Copy To New Simulation
Zkopíruje data z označené simulace do nově vytvořené simulace.
59
Zobrazit log výrobního požadavku
Show Demand Log
Zobrazí dialogové okno pro výběr logu výrobního požadavku obsahujícího informace o průběhu plánování.
60
Zajistit výchozí zásobník
Ensure Default Buffer
Slouží k vytvoření zásobníku položce, která žádný zásobník nemá.
61
Přidat nedostupnost
Add Unavailability
Vytvoří nové pravidlo kalendáře určující časové rozmezí ve kterém je vybraný zdroj nedostupný.
62
Zobrazit diagram - Výrobní postup
Show Diagram - BOM - Supply Path
Znázorňuje způsob jakým je položka vyprodukována. Zobrazuje tedy všechny položky, zdroje, operace a dodavatele podílející se na produkci této položky.
62
Zobrazit diagram - Použití
Show Diagram - BOM - Where used
Znázorňuje způsob jakým je položka spotřebována. Zobrazuje tedy všechny položky, zdroje, operace a dodavatele spotřebovávající tuto položku.
62
Zobrazit diagram - Plán - dodavatelský řetězec
Show Diagram - Plan - Supply chain
Znázorňuje kompletní dodavatelský řetězec, tedy všechny položky, zdroje, operace a dodavatele podílející se na produkci i na spotřebě této položky.

Štítky příspěvku :

Sdílejte příspěvek :

Kategorie

Rozvíjejte své podnikání

Snižte své náklady a získejte konkurenční výhodu díky pokročilému plánování výroby s produktem APSOLUT! 

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Objednávka prezentace

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme s návrhem termínu prezentace produktu APSOLUT!.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Dostupnost funkce

Funkce není dostupná

Omlouváme se, ale požadovaná funkce není momentálně dostupná. Zanechejte nám na sebe kontaktní email a budete mezi prvními, kteří se dozvědí o její dostupnosti.

Zpravodaj

Získejte nejnovější zprávy a aktualizace

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: ENTERPRISE

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: STANDARD

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.

Poptávkový formulář

APSOLUT!

Licence: TEST

Děkujeme za projevený zájem o produkt APSOLUT!. Zanechejte nám prosím kontaktní údaje, popřípadě zprávu a my se Vám obratem ozveme.

Zpráva

Vyplňte prosím Vaše údaje a my se Vám brzy ozveme.